Programy europejskie

Polska do 2020 roku będzie korzystać z instrumentów i programów zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską. Łączna kwota  dostępnych środków to ok. 4,1 mln euro z instrumentu Łącząc Europę, 474,5 mln euro z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz ok. 71 mln euro na działania innowacyjne w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.  

programy europejskie

Programy europejskie zgodnie ze strategią Europa 2020 będą koncentrować się na 5 głównych celach: 
 • Zatrudnienie
 • Badania i rozwój
 • Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii
 • Edukacja
 • Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

W okresie 2014-2020 Komisja Europejska planuje uruchomić następujące programy sektorowe:

  • Horyzont 2020 (badania i innowacje) >> czytaj więcej 

  • Cosme 2014-2020 (innowacje w MŚP)

  • Erasmus + (edukacja i mobilność)

  • Europa dla Obywateli (integracja europejska, zaangażowanie społeczne)

  • Kreatywna Europa (kultura i media)

  • Life 2014-2020 (ochrona środowiska i zmiany klimatu)

  • Zdrowie na rzecz rozwoju gospodarczego (opieka zdrowotna i profilaktyka)

  • Inteligentna Energia dla Europy (energia)

  • Natura 2000 (ochrona bioróżnorodności, instrument pozafinansowy)

  • Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych EaSI (zatrudnienie, innowacje społeczne)

  • Program „Łącząc Europę” - (ang. Connecting Europe Facility - CEF) (transport, telekomunikacja, energia)

  • BONUS (Program badań związanych z regionem Morza Bałtyckiego)

  • Ambient Assisted Living (obywatele, zdrowie, seniorzy)

  • Sprawiedliwość (sprawiedliwość, współpraca wymiarów sprawiedliwości)

  • Prawa, równość i obywatelstwo (Poszanowanie praw człowieka, praworządność)

  • Unijny mechanizm ochrony ludności (ochrona ludności, sytuacje kryzysowe)